תקנון תוכנית הזיכויים למנויי בית"ר ירושלים לעונת המשחקים 2023/24

19 מאי 2024
 • שיתוף בטוויטר
 • שיתוף בוואטסאפ
 • שיתוף בפייסבוק
הפרטים המלאים על תוכנית הזיכויים לבעלי מנויים לעונת 2023\24. למימוש ההטבה הקליקו לכתבה
כותב: assaf nachum

תקנון תוכנית הזיכויים למנויי בית"ר ירושלים לעונת המשחקים 2023/24

הגדרות

"המועדון" או "הקבוצה" – מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ ח.פ. 513151456.

"משרד הכרטיסים" או "לאן" או אתר "לאן" – לאן משרד כרטיסים בע"מ, מרחוב פרוג 7, תל אביב-יפו.

"תוכנית הזיכויים" – מתווה המועדון לזיכוי לבעלי המנויים מעונת 2023/24 שנבצר מהם לצפות במשחקי הבית של המועדון במסגרת הפלייאוף העליון, עקב נסיבות מלחמת "חרבות ברזל", כאמור בתקנון זה.

"מנוי" – מנוי עונתי למשחקי הקבוצה לעונת המשחקים 2023/24.

"בעל מנוי זכאי" – כל אדם אשר רכש מנוי עונתי למשחקי הבית של הקבוצה לעונת המשחקים 2023/24.

פרשנות

 1. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. בכל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר בלשון נקבה.
 2. הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 4. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

קבלת הזיכוי

 1. הזיכוי יעמוד לכל בעל מנוי זכאי אשר שילם עבור המנוי.
 2. גובה הזיכוי לו יהיה זכאי כל בעל מנוי זכאי יחושב בהתאם למספר המשחקים אשר אותו בעל מנוי זכאי הפסיד בפועל בעקבות נסיבות מלחמת "חרבות ברזל", מתוך סך המשחקים אשר תוכננו לעונת המשחקים 2023/24, ביחס לעלות המנוי המלאה ששולמה בפועל על ידי בעל המנוי הזכאי (לעניין זה, שוויים של כלל המשחקים במהלך עונת המשחקים 2023/24 הנו זהה), ולא מהמחיר המצוין במחירון לאן (להלן: "הזיכוי").
 3. בהתאם לבחירתו של בעל המנוי הזכאי – (1) גובה הזיכוי ינוכה מעלות המנוי עבור עונת המשחקים הבאה, קרי עונת המשחקים 2024/25; או (2) בעל המנוי יקבל כרטיסים למשחקים המקבילים לאלו אותם הפסיד במהלך עונת המשחקים 2023/24, במהלך עונת המשחקים 2024/25; או (3) בעל המנוי יקבל את גובה הזיכוי כהחזר כספי לאמצעי התשלום באמצעותו שילם על המנוי.
 4. את הבחירה ניתן לעשות רק באמצעות אתר האינטרנט של לאן בלינק הבא (לחצו כאן [להכניס לינק לעמוד הרלוונטי])
 5. מובהר כי לא ניתן יהיה לעשות בזיכוי כל שימוש אחר מלבד מי מהשימושים המפורטים לעיל, ובכלל זה לא ניתן יהיה להמיר את הזיכוי לכסף מזומן או להשתמש בו בחנויות המועדון או חנויות משרד הכרטיסים.
 6. הזיכוי הוא אישי לבעל המנוי הזכאי ואינו ניתן להעברה או להסבה.
 7. לא ניתן לשנות את הבחירה באחת האופציות לאחר סיום תהליך הבחירה.
 8. מובהר כי במקרה של מוות חו"ח של בעל מנוי, בעקבות נסיבות מלחמת "חרבות ברזל", על קרובי בעל המנוי ליצור קשר עם נציגי המועדון ואלו יטפלו בנושא באופן פרטני.

 

תהליך קבלת הזיכוי

 1. ביום 19/05/2024 המועדון יפרסם את התוכנית בפלטפורמות הרשמיות של המועדון וכן ישלח מסרון ו/או מייל לכל בעלי המנוי עם הפניה להודעה מקוונת באתר המועדון. המסרון ו/או מייל ישלח לטלפון ו/או המייל המצוין תחת פרטי המנוי במערכת לאן.
 2. בכדי לממש את הזיכוי, על כל בעל מנוי זכאי להיכנס לכאן
 3. לאחר בחירת אופן הזיכוי המבוקש יישלח אישור הזמנה לכתובת המייל המצוינת בפרטי המנוי במערכת לאן.
 4. אפשרות הבחירה באחת מבין 3 האופציות המפורטות בסעיף ‎7 לעיל, תעמוד לבעל המנוי הזכאי עד ליום 1/8/2024. בעל מנוי זכאי שלא עשה כל בחירה מבין האופציות כאמור עד ליום 1/8/2024 ייחשב כמי שבחר באופציה מספר 2.
 5. בעל מנוי זכאי שבחר באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף ‎7 לעיל יתבקש לאשר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או לאן ו/או מי מטעמם, בנוסח כדלקמן:

"עם בחירת אחת האפשרויות הנ"ל הריני מוותר בזאת באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר  על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ממועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ ו/או מי מטעמו ו/או לאן משרד כרטיסים בע"מ ו/או מי מטעמו באשר למנוי שרכשתי למשחקי המועדון עבור עונת המשחקים 2023/24. אבקש לציין כי הנני אוהד קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים ואיני מעוניין לקחת חלק בכל הליך אשר יכול לפגוע בה באופן כלשהו".

אישור וויתור בעל המנוי הזכאי מהווה תנאי להשלמת תהליך קבלת הזיכוי.

 1. מובהר בזאת, כי תכנית הזיכויים הינה לפנים משורת הדין ומוצעת, בין היתר, כמחווה של רצון טוב של המועדון כלפי אוהדיו, בעלי המנויים לעונת המשחקים 2023/24, אולם אין בה כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של המועדון בקשר עם עונת המשחקים 2023/24 והן כולן שמורות לו.

כללי

 1. המועדון שומר על זכותו להאריך או להפסיק את תוכנית הזיכויים בכל עת.
 2. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי קבלת הזיכוי וכל בעל מנוי זכאי יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. המועדון שומר על זכותו לשנות את הוראות התוכנית והתקנון, לרבות הזכאות, תוקף הזיכוי, ביטול או תוספות אופציות לבחירה, הכל כפי שהמועדון ימצא לנכון לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של המועדון. הודעות המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לתוכנית הזיכויים לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת המועדון לבצע, בתוכנית, בתקנון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות בעלי המנויים ו/או לתוכנית הזיכויים ו/או הפסקתה וכיו"ב יעשו על ידי המועדון בהתאם להוראות הדין.
 4. לבעל המנוי הזכאי ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון או מי מטעמו ככל שלא יהיה ניתן להוציא את תכנית הזיכויים כאמור לפועל ו/או לקיימה במתכנות המפורטת לעיל, מכל טעם, לרבות בשל כל טעם שאינו תלוי במועדון או בשליטתו, ובכלל זה מחמת אירוע בטחוני מוכרז על ידי רשות מוסמכת ו/או מחמת כוח עליון ו/או מחמת הנחיה של משרד הבריאות ו/או רשות ממשלתית מוסמכת האוסרת על ביצוע התוכנית כמתוכנן.
 5. למועדון אין ולא תהיה כל אחריות להודעות ו/או מצגים של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של המועדון.
 6. ויתור או פעולה לטובת בעל מנוי זכאי המשתתף בתוכנית הזיכויים בניגוד לאמור בתקנון זה, אם יהיו כאלו, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 7. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של התוכנית והוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.