תקנון רישום מוקדם למנויי עונת המשחקים 2020/21

תקנון רישום מוקדם למנויי עונת המשחקים 2020/21 (להלן: "התקנון")

 הגדרות

"המועדון" – מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ, ח.פ. 513025122

"הקבוצה" – קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים.

"אתר המועדון" – אתר האינטרנט שכתובתו https://www.beitarfc.co.il ו/או דף הקבוצה באתר "לאן" https://www.leaan.co.il

"תקופת הרישום המוקדם" – החל מיום 20.5.20 בשעה 15:00.

"נרשם" – מי שהנו אזרח ישראל אשר נרשם בתקופת הרישום המוקדם, כהגדרתה לעיל, בהתאם להוראות תקנון זה להלן.

"מנוי 2019/20" – כל סוגי המנויים למשחקי הבית של הקבוצה בעונת המשחקים 2019/20 (יציע הכבוד, יציע מערבי מסומן, יציע מזרחי-לחברי מועדון בית"ריסט, יציע צפון מערבי לא מסומן ויציע צפון מערבי הורה+ילד).

"בעל מנוי 2019/20" – מי שהחזיק מנוי 2019/20 כהגדרתו לעיל.

"מנוי 2020/21" – כל סוגי המנויים למשחקי הבית של הקבוצה בעונת המשחקים 2020/21 (יציע הכבוד, יציע מערבי מסומן, יציע מזרחי-לחברי מועדון בית"ריסט, יציע צפון מערבי לא מסומן ויציע צפון מערבי הורה+ילד).

"בית"ריסט" – חבר במועדון האוהדים הרשמי של המועדון, במסגרתו מקבלים החברים הטבות הן במסגרת המועדון, כגון הנחות ברכישת כרטיסים למשחקי בית וחוץ וברכישה בחנות המועדון, והן במסגרות מסחריות נוספות כגון הנחות במסעדות ובתי עסק שונים, והכל בהתאם ובכפוף לתקנוני המועדון ותקנון מועדון בית"ריסט בפרט, הן אם ההצטרפות למועדון כאמור בוצעה לפני מועד פרסום תקנון זה והן אם לאחריו.

"זוכה" – מי שעלה גורלו ברישום המוקדם ורכש מנוי 2020/21.

 פרשנות

1. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. תקנון זה והרישום המוקדם על פיו, כהגדרתו להלן, מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

2. הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר.

3. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

4. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

5. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

6. תקופת ההתיישנות לכל תביעה בקשר לקמפיין, כהגדרתו להלן, הנה שלושה חודשים מתום תקופת המצבע, כהגדרתו להלן.

רישום מוקדם למנוי עונת המשחקים 2020/21

7. לאור נסיבות משבר הקורונה והשלכותיו, מספר מנויי 2020/21 אשר יונפקו לקהל האוהדים של הקבוצה אינו ידוע, ולא ידוע המועד בו תיפתח המכירה הרשמית של מנויים כאמור.

8. המועדון יקצה 75% מהקצאת המנויים שתאושר על ידי משרד הבריאות באמצעות הרישום המוקדם.

9. על כן, במהלך תקופת הרישום המוקדם, כהגדרתה לעיל, כל המעוניינים ברכישת מנוי 2020/21 יהיו רשאים לבצע רישום מוקדם לרכישת מנויי 2020/21 באתר המועדון, בהתאם להוראות שלהלן.

10. במהלך 48 השעות הראשונות של תקופת הרישום המוקדם, יהא הרישום המוקדם פתוח לבעלי מנוי 2019/20 ובית"ריסטים בלבד. לאחר מכן, יהא הרישום המוקדם פתוח לקהל הרחב.

11. הליך הרישום המוקדם כולל הזנת פרטים אישיים של הנרשם, בחירת מספר המנויים שרכישתם מבוקשת וכן את סוגי המנויים. המידע וכן העלות של כל סוג מנוי 2020/21 יפורטו בעמוד הרישום המוקדם באתר המועדון.

12. כמו כן, במעמד הרישום המוקדם יזין הנרשם פרטי כרטיס אשראי התקף בישראל. כרטיס האשראי יחויב בסך של 1 ₪ בלבד במעמד הרישום, לצורך בדיקת תקפות. זכה הנרשם כאמור, בהתאם להוראות להלן, יחויב בסך עלות מנוי/י 2020/21 מושא הרישום המוקדם של אותו הנרשם, מיד עם פתיחת מכירת מנויי 2020/21 הרשמית, ולא תהא לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לחיוב כאמור.

13. זיכוי בסך של 1 ₪ בגין בדיקת התקפות יושב לכרטיס האשראי אשר שימש את הנרשם לביצוע הרישום המוקדם, בתוך מספר ימים ממועד ההרשמה.

14. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הנרשם הודעה מתאימה, והוא יאבד את מיקומו ברישום המוקדם מבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

15. עם פתיחת המכירה הרשמית של מנויי 2020/21 ופרסום מספר המנויים הניתנים לרכישה, הנרשמים אשר במעמד הרישום המוקדם רשמו בקשתם בקשר למספר מנויי 2020/21 שהנו עד סך המנויים הניתנים לרכישה, לפי סדר רישום כרונולוגי, ייחשבו אוטומטית כזוכים, בבחינת "כל הקודם זוכה", קרי, הם יחויבו בגין מנויי 2020/21 מושא הרישום המוקדם שביצעו, ומנויים כאמור יהיו בבעלותם.

16. מובהר בזאת כי זכייה הנה אישית, ומימוש הזכייה יעשה ע"י הנרשם הזוכה בלבד, קרי הוא אשר יחויב ויירשם כבעל המנוי ולא תתאפשר העברת זכאות לרכישת מנוי 2020/21 למי שאינו הנרשם הזוכה.

הצהרות הנרשם

17. בביצוע הרישום המוקדם באתר המועדון, מאשר מצהיר ומתחייב הנרשם כי הינו מקבל על עצמו את הוראותיו של תקנון זה והן מחייבות אותו לכל דבר ועניין.

18. בביצוע הרישום המוקדם באתר המועדון, מאשר מצהיר ומתחייב הנרשם כי ידוע לו שהפרת הוראות התקנון עלולה לגרור הליכים משפטיים כנגדו ו/או פנייה למשטרה, לפי העניין.

19. הוראות תקנון זה באות להוסיף ואין בהן בכדי לגרוע מהוראות יתר התקנונים החלים על הנרשם בהתאם לסיווגו.

20. בביצוע הרישום המוקדם באתר המועדון, מאשר מצהיר ומתחייב הנרשם כי הינו פוטר את המועדון ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לרישום המוקדם ו/או הזכייה בו.

כללי

21. תקנון זה נמצא באתר המועדון.

22. המועדון יהיה רשאי להפסיק את הרישום המוקדם ו/או לערוך בו כל שינוי, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר המועדון.

אחריות

23. ביצוע הרישום המוקדם באתר המועדון לא תקים לנרשם כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הרישום המוקדם ו/או הזכייה בו, ניהולו ו/או כל הכרוך בו.

24. כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא, בביצוע וניהול הרישום המוקדם, מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים במועדון, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הנרשם בכל סעד או זכות.

 

תאריך: 19.5.2020