תקנון מועדון בית"ריסט

תקנון בית"ריסט – מועדון האוהדים הרשמי של מועדון כדורגל בית"ר ירושלים

מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים (להלן: "המועדון") מנוהל על-ידי חברת מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ (להלן: "הנהלת המועדון") ומטרתו להעניק לאוהדי הקבוצה או אחרים המצטרפים למועדון הטבות במגוון רחב של תחומים ובתי עסק אשר ישתפו פעולה עם המועדון מעת לעת, ובהתאם להוראות תקנון זה.

1. העסקים המשתתפים
1.1. העסקים אשר ביצוע פעולות ו/או עסקאות בהם יקנה לחבר המועדון הטבות (להלן: "העסקים המשתתפים") הינם עסקים מכל סוג אשר הנהלת המועדון תתקשר עימם בהסכם לפיו יוקנו לחבר המועדון שירותים המסופקים על-ידם.
1.2. מובהר בזה כי האחריות בגין השירותים שהעסקים המשתתפים יספקו לחבר המועדון הינה של העסקים המשתתפים בלבד ולא של המועדון.
1.3. הנהלת המועדון, רשאית ותהא רשאית להורות בכל עת על הוספת עסק לרשימת העסקים המשתתפים ו/או גריעתו ממנה. רשימה מעודכנת של העסקים המשתתפים תימצא במשרדי הנהלת המועדון ברחוב שמואל בייט 1, ירושלים (להלן: "משרדי המועדון") וניתן יהיה לקבל מידע עליה במשרדי המועדון בימים ובשעות העבודה המקובלות.

2. הצטרפות לחברות במועדון
2.1. חבר מועדון הינו מי שנרשם או באתר האינטרנט http://www.beitarfc.co.il/, או במשרד הכרטיסים "לאן", או בנקודות המכירה של המועדון, או דרך המוקד הטלפוני שלנו בטלפון והמחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, בכרטיס תקף של המועדון (להלן: "כרטיס חבר").
2.2. תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום (להלן: "מועד ההצטרפות") עד לביטול החברות. התשלום עבור דמי החברות יבוצע באופן אוטומטי פעם בשנה באמצעות כרטיס האשראי שעמו נרשם החבר למועדון, והוא יחולק לשנים עשר (12) תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף חבר המועדון לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית למועדון.
2.3. על-אף האמור לעיל, המועדון שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של לקוח כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניו בלבד, מבלי צורך לנמק את סירובה (וזאת, גם במקרה של לקוח העומד בתנאי החברות המנויים לעיל).
2.4. תשלום דמי הרישום עבור ההצטרפות למועדון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
2.5. דמי החברות למועדון יפורסמו על ידי המועדון בדף ההרשמה. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או אופן החיוב ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה וחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי על דמי הרישום/החידוש שכבר שילם.
2.6. חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך למועדון בהודעת מייל לכתובת [email protected] וישיב לידי המועדון את כרטיס חבר המועדון שלו. ביטול החברות לפני תום חיוב מלוא דמי החברות על פי האמור בסעיף ‎2.2 לעיל, לא תזכה את החבר בזיכוי ו/או החזר מכל מין וסוג שהוא בגין התקופה שנותרה לחיוב כאמור. החבר ייגרע מרשימת חברי המועדון בתוך שנים עשר (12) חודשים ממועד החיוב האחרון בעבור דמי החברות. חבר שלא מימש את ההטבות שצבר עד למועד בקשתו לביטול חברותו במועדון, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה.
2.7. ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף למועדון ו/או מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום, אך זאת בתנאים המצטברים הבאים: הוא החזיר את כרטיס החבר למועדון; הוא לא עשה בכרטיס החבר כל שימוש; הוא לא מימש את ההטבות בכרטיס החבר. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום. ביטל לאחר תקופה זו או לא ביצע את האמור השבת דמי הרישום תבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
2.8. הנהלת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של יחיד כלשהו על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
2.9. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי מועדון או לסרב לקבל כחבר במועדון, כל מי אשר לפי שיקול-דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון, נמצא כי אינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או כי נעשה שימוש מסחרי ו/או מעשה שלא כדין בכל הנוגע לכרטיס המועדון ו/או חברותו במועדון.
2.10. כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן להעברה בכל צורה שהיא וניתן לשימוש על-ידי חבר המועדון בלבד. הנהלת המועדון תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס. לחבר המועדון לא תהא כל טענה כלפי המועדון בגין שימוש של מי מבני משפחתו, או גורם זר בכרטיס החבר.
2.11. כרטיס החבר תקף בכל אחד מן העסקים המשתתפים כהגדרתם בסעיף 1.1 לעיל.
2.12. כל חבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ורישומו כחבר יבוטל וימחק תוך שנים עשר (12) חודשים ממועד החיוב האחרון בעבור דמי החברות, בהודעת מייל למועדון כאמור בתקנה 2.6 לעיל, על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכות ותביעה שהיו לו, אם בכלל, כנגד המועדון.
2.13. כל חבר ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר בעסקים המשתתפים ו/או במועדון בקשר עם פעולותיו במסגרת המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו להנהלת המועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו ומכירות העסקים המשתתפים לעריכת סקרים ולדיוור ישיר באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. האמור יחול גם על העברת מידע כאמור מהעסקים המשתתפים להנהלת המועדון. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של בעלת המועדון והחבר מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע בהודעת מייל לכתובת המצויינת בתקנה 2.6 לעיל להנהלת המועדון, ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מהמועדון. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר המועדון כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות המועדון.
2.14. המועדון זכאי לשנות מעת לעת את שם המועדון וסמליו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי המועדון
3.1. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: שם מלא, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, פרטי דואר אלקטרוני, כתובת מגורים מלאה, ו- מתן הסכמה לקבלת דיוור ו/או פרסום על-ידי המועדון (להלן: "טופס הרישום" ו- "המידע").
3.2. לשם הצטרפות למועדון, החבר נדרש למסור למועדון מידע (כהגדרתו בתקנה 3.1 לעיל). יובהר כי לא חלה על החבר כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו תלויה בהסכמתו וברצונו, ואולם באם החבר לא ימסור את המידע הוא לא יוכל להצטרף למועדון.
3.3. האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, המועדון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא ו/או לא עדכן את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל קבוצת המועדון במועד.
3.4. פרטיהם האישיים של חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על-פי החלטת המועדון, מעת לעת. בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום ברשם מאגרי המידע ונמצא בבעלותו של המועדון, כאשר מנהל המאגר הינו "לאן משרד כרטיסים בע"מ".
3.5. בכפוף לאמור בתקנון זה, המועדון ישתמש במידע שיקבל מהחבר ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע של המועדון או במידע שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור, לצורך קידום פעולותיה, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, הטבות, שירותים וכיוצ"ב), למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרת מתן שירותים לחברי המועדון, ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.
3.6. במילוי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו נותן החבר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר ולהעברת המידע לצד שלישי, מהווה הסכמה לאפשר לכל יתר החברות במועדון (בהווה ובעתיד) לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ישיר ו/או פרסום.
3.7. המועדון יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לצורך ביצוע דיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם המבצע את הדיוור לחברי המועדון.
3.8. במילוי טופס הרישום נותן החבר את הסכמתו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח המועדון והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסום כאמור.
3.9. למען הסר ספק מובהר, כי המועדון יהיה רשאי להעביר מידע אודות חברי המועדון ורכישותיהם, בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
3.10. במילוי טופס הרישום, החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר, כי השימוש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ואו פיצוי כלשהו. כמו כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של המועדון והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
3.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר המועדון רשאי בכל עת להוריד את פרטיו מרשימת הדיוור באופן עצמאי באמצעות חשבון המשתמש באתר. כמו כן יוכל חבר המועדון בכל עת לדרוש מהמועדון, בהודעה בכתב שתישלח באמצעות האי-מייל שפרטיו בתקנה 2.6 לעיל לשירות הלקוחות, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של הרשת ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מהנהלת המועדון להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, בכל מקרה כאמור, שומרת קבוצת המועדון על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.
3.12. המועדון יאשר לחבר, כי פעל על-פי הנחייתו כאמור לעיל. לא התקבל אישור בכתב מהמועדון, יודיע החבר בכתב למועדון על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.

4. השימוש בכרטיס המועדון
4.1. כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. יודגש, כי הכרטיס (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד החבר עצמו.
4.2. הכרטיס מקנה הטבות בחנויות ובעסקים המשותפים (כהגדרתם לעיל), וכן באתר האינטרנט של המועדון, שכתובתו: http://www.beitarfc.co.il/.
4.3. חישוב ההטבות לחבר יערך בעבור כל כרטיס בנפרד. איחוד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי מועדון של חברים שונים יבוצע רק בחשבונות משפחתיים. חשבון משפחתי הוא חשבון משתמש יחיד של החבר שאליו הוסיף בני משפחה נוספים. בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.
4.4. השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס על-ידי החבר, בצירוף תעודת זהות של החבר במעמד הקניה לרבות בעת מימוש נקודות. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, תהיה קבוצת המועדון רשאית לאפשר לחבר שימוש חד-פעמי, באמצעות הצגת תעודת זהות בלבד של החבר וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.
4.5. כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.
4.6. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי קבוצת המועדון ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
4.7. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: "הליקוי") על החבר לפנות באמצעות המוקד הטלפונים לשירות הלקוחות על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מקבוצת המועדון אודות קליטת הודעתו תהא קבוצת המועדון אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת (כפי שמוגדרות להלן), הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש.
4.8. במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו יחליט המועדון להנפיק לחבר כרטיס נוסף מעבר לזה שהונפק לחבר בעת הצטרפותו למועדון, יחויב החבר בסך של 30 ש"ח ₪, אלא אם המועדון, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, החליט להנפיק את הכרטיס ללא תמורה.
4.9. המועדון רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעות ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם קבוצת המועדון סבורה כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לקבוצה המועדון (ו/או למי למטעמה או הקשור אליה).

5. הטבות המועדון
5.1. חברי "בית"ריסט" יהיו זכאים להטבות הבאות:
5.1.1. קדימות והנחה ברכישת כרטיסים למשחקי הבית של המועדון.
5.1.2. הנחה ברכישת מוצרים בחנות באתר beitarfc.co.il.
5.1.3. הטבות נוספות אשר יכללו מוצרים ו\או הטבות כפי שיקבע על ידי המועדון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ויפורסמו בדף המידע למועדון בכתובת join.beitarfc.co.il.
5.2. חברי "בית"ריסט VIP " יהיו זכאים, נוסף על ההטבות הניתנות לחברי "בית"ריסט", גם להטבות הבאות:
5.2.1. קדימות והנחה ברכישת כרטיסים למשחקי חוץ בליגת העל.
5.2.2. קדימות והנחה ברכישת כרטיסים למשחקי (בית/חוץ) גביע המדינה, גביע הטוטו וגביעי אירופה.
5.3. יובהר כי המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל, לשנות ו/או להפסיק כל הנחה ו/או הטבה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

6. הגרלות
6.1. המועדון יפרסם מעת לעת הגרלות לחברי המועדון, כאשר בכל הגרלה יוגרלו פרסים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון.
6.2. המועדון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגביל את משתתפי ההגרלה בהתאם לסוג חברותם במועדון (בית"ריסט או בית"ריסט VIP)
6.3. ההגרלות תערכנה בפיקוח ובהתאם לכל דין.

7. פעילויות
7.1. המועדון יפרסם מעת לעת פעילויות נושאות פרסים לחברי המועדון, באתר האינטרנט של המועדון ו/או בניוזלטר ו/או בעמוד הפייסבוק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון, כאשר בכל פעילות יוגרלו פרסים שונים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון.
7.2. המועדון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגביל את משתתפי הפעילויות בהתאם לסוג חברותם במועדון (בית"ריסט או בית"ריסט VIP)

8. תקלות
מתן ההטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של המועדון ו/או רשת האינטרנט לפי העניין. המועדון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לשיבוש במימוש ההטבות כתוצאה מתקלה ו/או שיבוש במערכות כאמור ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, יהיה המועדון רשאי לפעול בכל דרך אשר ימצא לנכון ובכלל זאת לבטל את מתן ההטבות, לשנות את תנאיהן ו/או כמותן או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון ולאף אדם לא תהיה זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל והמועדון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כלשהו ו/או עקב הפעולות שינקוט המועדון כאמור.

9. צבירה ומימוש "נקודות"
צבירה ומימוש של נקודות חבר מועדון תהיה בתוקף רק מיום הכרזת המועדון על תחילתה של פעילות זו. הכרזת תחילת הפעילות תבוצע באמצעות האתר או דף הפייסבוק של המועדון.
9.1. "רכישה מזכה" – לרכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה על-ידי חבר מועדון, במזומן, בכרטיס אשראי או בשיק (בהתייחס לתשלום שנעשה בפועל בקופת החנות), בחנות מחנויות העסקים המשותפים כמוגדר לעיל ו/או בחנות המוצרים באתר, לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות תקנון זה, אך, למעט: (1) רכישת כרטיס המועדון עצמו; (2) מימוש הטבת ההצטרפות, כהגדרתה להלן; (3) רכישת המוצרים באתר לא דרך כרטיס ההטבות אלא באמצעות אמצעי תשלום אחרים.
יובהר, כי לא כל רכישה תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף על-ידי הנהלת המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר גם כי רכישה שאמצעי התשלום/התשלום בה לא כובד או לא נפרע במלואו מסיבה כלשהי (שאינה נובעת מטעות של המועדון) לא תיחשב לרכישה מזכה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למועדון במקרה זה, המועדון יהיה רשאי לבטל נקודות זכות ו/או כל הטבה אחרת שניתנו/נצברו בגין רכישה כאמור ו/או לדרוש את תמורתה המלאה של רכישה כאמור.
9.2. עם הצטרפותו למועדון, יחל חבר המועדון לצבור נקודות מזכות בהתאם למדיניות המועדון אשר תשתנה מעת לעת ותעודכן באתר הרשמי של המועדון.
9.3. מובהר כי הניקוד הנצבר ברכישת כרטיסים ו/או מנויים שנתיים הינו עבור המנוי הראשון ו/או הכרטיס הראשון לכל משחק. לא יצברו נקודות בגין מנוי נוסף הרשום על החברה או בגין כרטיס נוסף הנרכש למשחק על ידי אותו חבר.
9.4. המועדון רשאי לשנות מעת לעת את גובה שיעור נקודות חבר מועדון הנצברות בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.
9.5. צבירת נקודות חבר מועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח, אשר הינו חשבון החבר.
9.6. חבר מועדון יורשה לצבור נקודות חבר מועדון ו/או לממש נקודות חבר מועדון ו/או לממש את הטבת אחרות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה מזכה.
9.7. צבירה ומימוש נקודות חבר מועדון מותנות בהצגת כרטיס מועדון תקף וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש נקודות חבר מועדון בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. כמו כן, לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.
9.8. מימוש נקודות חבר המועדון מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של 50 יחידות (50 ₪) נקודות חבר מועדון (נקודות זכות) הצבורים בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש ה- נקודות חבר מועדון תפחת יתרת יחידות החבר מועדון של החבר מתחת ל-50 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות חבר המועדון שנותר לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו מחדש למעלה מ-50 יחידות של נקודות חבר מועדון, וכך הלאה.
9.9. לא ניתן לממש נקודות חבר מועדון באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת (עסקה מזכה נפרדת שלאחר קבלת נקודות חבר המועדון). חברי המועדון רשאים לממש את נקודות חבר המועדון שברשותם בכל רשתות העסקים המשותפים, ללא קשר לרשת בה נצברו.
9.10. מובהר, כי במעמד רכישת פריטים/מוצרים על דרך מימוש נקודות חבר מועדון לא תתבצע צבירה של נקודות חבר מועדון.
9.11. לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות חבר מועדון באופן מלא ו/או חלקי. המועדון יקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות חבר המועדון ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.
9.12. חלק ממוצרי המועדון יועמדו למכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת המועדון, תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:
9.12.1. תשלום באשראי בלבד;
9.12.2. תשלום באמצעות נקודות חבר מועדון;
9.12.3. תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי/בשיק וחלק בנקודות חבר מועדון.
9.13. במעמד רכישת פריטים/מוצרים בחנויות ובאתר, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה לחברות/מוסדות, ככל שישנם ברשות החבר. יובהר, שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס הנחה פעיל ו/או טופס הנחה לחברות/מוסדות (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיסי/טפסי הנחה אחרים לא ייחשבו לרכישות מזכות.
9.14. במידה וחבר ניצל נקודות חבר מועדון מעבר למגיע לו, בשל תקלה או שיבוש כלשהו של המועדון (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של הרשתות), יהיה המועדון רשאי לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות (נקודות חבר מועדון) שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
9.15. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים/מוצרים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות חבר מועדון אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים/מוצרים מסך נקודות הזכות (נקודות חבר מועדון) שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו, ועם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות חבר המועדון בהתאם.
9.16. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על-ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות חבר המועדון לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות חבר המועדון לחבר אשר מימש את הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.
9.17. במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים/מוצרים שנרכשו על-ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות חבר המועדון אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, והן לא יושבו יותר.
9.18. החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות חבר המועדון שצבר.
9.19. הרישום הנמצא בידי קבוצת המועדון הוא זה אשר יקבע את סכום/כמות נקודות חבר המועדון שצבר כל חבר, ויחשב לראיה חלוטה לנכונות הנתונים. חבר הסבור כי חלה טעות ברישום צבירות הנקודות שלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר לתקנון זה ו/או למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב בדואר אלקטרוני למחלקת שירות לקוחות של קבוצת המועדון ולהעלות את השגותיו והוא יענה בהקדם האפשרי לפי נהלי קבוצת המועדון. מובהר, כי החלטת שירות הלקוחות הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
9.20. מימוש נקודות חבר מועדון יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות הרשתות של קבוצת המועדון תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת, והכל בתנאי שכרטיס חבר המועדון בתוקף. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה, תימחק יתרת הנקודות חבר מועדון שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, וקבוצת המועדון לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור.
9.21. למען הסר ספק מובהר, כי במידה ופג תוקפו של כרטיס החבר במועדון והכרטיס לא חודש על-ידי החבר במהלך 12 חודשים שלאחר מועד סיום החברות, יאבד החבר את זכאותו לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לו, ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה.
9.22. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות מועדון האוהדים בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת המועדון, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר בתקופה זו, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהמועדון ו/או מי מטעמה.
9.23. בירור מספר נקודות חבר המועדון הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות, במוקדי שירות הלקוחות של קבוצת המועדון או באופן עצמי בחשבון המשתמש באתר קבוצת המועדון. מובהר, כי עדכון מספר הנקודות באתר אינו נעשה באופן מידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר ספק, מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את קבוצת המועדון ומספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של קבוצת המועדון. על-מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות טלפונית אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון: 02-6792000.
9.24. ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של קבוצת המועדון, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת המועדון ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010 ו/או כל דין.

10. הטבות לחברי המועדון
10.1. במהלך תקופת החברות וכל עוד החברות במועדון בתוקף, יהיה זכאי חבר המועדון להטבות בהתאם לרשימת ההטבות כפי שתהיה מעת לעת במשרדי המועדון.
10.2. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להחליף ולשנות את מגוון ההטבות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. כללי
11.1. שינוי בהטבות ו/או בפעילות המועדון.
11.1.1. הנהלת המועדון שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט בתקנה 11.4 להלן. במקרה של הפסקה כאמור יהא המועד האחרון לביצוע פעולות ו/או עסקאות באמצעות כרטיס החבר 30 יום מיום פרסום ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל.
11.1.2. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקופות החברות בו, ההטבות להן זכאים החברים, מגוון ההטבות, העסקים המשתתפים וכיו"ב, לרבות הזכות להפסיק את ההטבות בכל עת, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך לנמק את השינוי.
11.1.3. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכרטיס המועדון, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
11.2. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון וככל שאין הוא מסכים להן אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון או שחברותו במועדון תופסק וכרטיס החבר ייחשב כבלתי תקף ומאותו רגע יאסר עליו השימוש בכרטיס החבר.
11.3. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו.
11.4. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעת הנהלת המועדון:
11.4.1. הודעות הנהלת המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספת ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או ברשימת העסקים המשתתפים ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו ו/או ההטבות ואפשרות מימושן, קבלתן וכיו"ב ייעשו על ידי הנהלת המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
11.4.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחבר המועדון ו/או פרסום לפי בחירת הנהלת המועדון, תחשב כמספקת וחבר מועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
11.5. להנהלת המועדון אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או מצגים של העסקים המשתתפים ו/או מי מהם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של הנהלת המועדון.
11.6. בכל מקרה שחבר מועדון יתבע את המועדון, הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
11.6.1. אם וככל שתהא לחבר מועדון עילת תביעה כנגד המועדון, אזי בכל מקרה לא יהא החבר זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים ובכללם צווי עשה ו/או צווי מניעה אחרים, בן-זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.
11.7. במקרה של שימוש בכרטיס מועדון הלקוחות שלא בתום לב, הנהלת המועדון רשאית להפסיק את החברות במועדון הלקוחות לאלתר.

12. מוקד שירות לקוחות ושירותים מיוחדים
12.1. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של המועדון בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:30, יום ו' וערב חג בין השעות 9:00-13:00 בדואר אלקטרוני [email protected].
12.2. כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב שמואל בייט 1, ירושלים.

תאריך: 17/06/2019