תנאי שימוש ומדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

1. תנאים כלליים

1.1. אתרי האינטרנט beitarfc.co.il ו/או beitarist.co.il ו/או אפליקציות רשמיות (להלן: "האתר"), הינם בבעלות מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ ח.פ. 51-315145-6 (להלן: "המועדון") מרח' שמואל בייט 1, מתחם בית-וגן, ירושלים.

1.2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

1.3. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר.
כל הגולש באתר זה, משתמש בו, משתתף בו, רוכש בו, מבצע בו פעולה או שולח מטעמו אחר שיבצע אחד מאלה, מצהיר בזאת כי הוא קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנם. מובהר, כי גלישה, שימוש, השתתפות, רכישה או ביצוע כל פעולה באתר זה, מהווה קבלה של כל תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים מהמועדון.

1.4. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת המועדון מראש ובכתב הינו אסור.

המועדון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תנאי שימוש אלה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המועדון שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
1.5. המשתמש מתחייב לשפות את המועדון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש.

1.6. המועדון לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית ע"י גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

1.7. המועדון שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו בכל שלב ומכל סיבה שהיא.

1.8. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר תנאי מתנאי השימוש.

1.9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה.

2. כשרות להשתמש באתר

האתר פתוח בשלמותו לשימושו של כל מי שמעוניין להשתמש בו וכל משתמש כזה יהיה רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1. המשתמש באתר זה הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס- יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, התשכ"ב- 1962.

2.2. המשתמש באתר זה הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.3. המשתמש באתר זה הינו בעל כרטיס אשראי התקף בישראל.

2.4. המשתמש באתר זה הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.5. כל המבצע פעולת רכישה באמצעות האתר או טלפונית (להלן: "המבצע"), מצהיר בזאת כי הוא בעל אמצעי התשלום אשר בו הוא עושה שימוש בביצוע הרכישה, או בעל זכות שימוש בו והוא בן 18 ומעלה. אם המבצע פועל בשם או עבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין בישראל וכי המבצע הינו בעל הרשאה מתאימה לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו וכי במקרה של התכחשות התאגיד לפעולת הרכישה ו/או לחיוב הנובע ממנה, מתחייב המבצע לפרוע את החיוב האמור עבור התאגיד ובמקומו.

3. קניין רוחני

3.1. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, במוצר המוצג בו ו/או נמכר בו, שאינו שימוש חוקי, טבעי והוגן.

3.2. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, לרבות מבנה האתר, חזותו, שמע צליליו ושיטת עבודתו, מוכן כזכות יוצרים ו/או כסימן מסחרי ו/או כפטנט בבעלות המועדון. אי לכך, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מה שמופיע באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של המועדון.

3.3. משתמש האתר מוותר בזאת על כל דרישה או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוגע או הקשורה עם כל זכות ו/או בעלות ו/או עניין כלשהו בין אם ברישום ו/או פטנט ו/או זכות לפטנט ו/או סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים ו/או שמות מסחר ו/או לוגו ו/או כל סימן המרמז על איזו זכות בעלות באתר ו/או כל זכות אחרת הקשורה לאתר, השייכים בלעדית למועדון או למי מטעמו.

4. מסירת פרטים אישיים וביטחון מידע

4.1. רכישה ו/או הרשמה באתר מחייבת את המשתמש למסור נתונים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. במידה והמשתמש הינו חברה או תאגיד אחר, אזי בנוסף או לחלופין, על פי הצורך, הוא יידרש למסור פרטים נוספים, כגון: שם חברה ומספר חברה.

4.2. מבלי לגרוע מן האמור, המועדון שומר לעצמו את הזכות לדרוש מעובדי תאגיד המבצע רכישה, מנהליו או בעלי מניותיו, למסור פרטים אישיים ו/או לתת ערבות אישית לעסקת הרכישה באתר.

4.3. מסירת פרטים כוזבים, בין שבזדון ובין שלא בזדון, עלולה להוות עבירה פלילית ועושה כן צפוי להליכים פליליים, משפטיים ואזרחיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת פרטים כוזבים מקימה למועדון זכות לשיפוי ממוסר הפרטים בגין הנזקים שייגרמו לו, לספקיה, או לצד שלישי כלשהו.

4.4. הרשמה ו/או ביצוע רכישה ו/או ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמה לכך שהמועדון ישמור כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות רישומו במאגרי המידע שלו בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף 9 וע"פ כל דין.

4.5. המועדון יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ו/או מכירת המוצר, הרלבנטיים לעסקה עם אותו לקוח, או לגבי שילובו של הלקוח במבצעים ו/או בפרסום מכירת מוצרים ו/או שירותים חדשים מטעם המועדון.

4.6. חל איסור מוחלט להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהמועדון. כל המפר איסור זה חושף עצמו לתביעות פליליות ואזרחיות כאחת. המועדון אינו אחראי בגין שימוש במידע כאמור לעיל, שלא בהרשאתו.

4.7. המועדון ינקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המקובל כיום בישראל. בהתקיים נסיבות שאינן בשליטתו של המועדון ו/או הנובעות מכח עליון- המועדון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו של הלקוח, ובכלל זה גם במקרה שמידע כלשהו יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה ע"י צד ג'.

5. תשלום

5.1. התשלום באתר יבוצע ע"י כרטיס אשראי התקף בישראל.

5.2. כל המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת במפורש. דמי המשלוח נקובים בנפרד.

5.3. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתו. רוכש אשר טרם מסירת כלל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה, שונה מחיר פרט או יותר מפרטי רכישתו כאמור לעיל, יחויב במחיר החדש. לעניין זה, מסירת פרטים שאינם מדויקים כמו גם סירוב מטעם חברת האשראי כאמור בס"ק 5.6. להלן, כמוהם כאי מסירת כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה.

5.4. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע המערכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ועם קבלת אישור לפעולת הרכישה נשוא ההזמנה מאת חברת כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה בדבר אישור ההזמנה. ההזמנה תירשם במחשבי המועדון, וכמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הרכישה בתוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות מסיום הליך אישור הרכישה.

5.5. יובהר ויודגש כי משלוח ההזמנה בדואר אלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת הרכישה, ואינו מחייב את המועדון. הרישום שנרשם במערכת האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו באמצעות האתר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו יוקלדו ע"י הלקוח למערכת האתר, וזאת לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה.

5.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם המועדון לצורך הסדרת התשלום וביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולת הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י הלקוח ואישור העסקה ע"י חברת האשראי לגבי אותו כרטיס אשראי שנמסר למועדון ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 3 (שלושה) ימים אשר ימנו ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי שלו למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה המועדון זכאי לבטל את הזמנת הלקוח מבלי שללקוח תהיינה תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלשהן כנגד המועדון ו/או כנגד מי מטעמו של המועדון.

5.7. הבעלות על המוצר הנרכש תעבור לרוכש רק לאחר שחשבון המועדון יזוכה בפועל במלוא סכום המכירה של המוצר או השירות נשוא ההתקשרות שבין הלקוח למועדון.

6. מדיניות משלוחים

6.1. אספקת המוצר תבוצע בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ובכפוף לכך שהמוצר נמצא במלאי.

6.2. המועדון ידאג לאספקת כל מוצר ו/או שירות הנרכש באתר לכתובת בישראל, או מחוץ לישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה ע"י הלקוח, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

6.3. המוצרים או השירותים יסופקו בהתאם לתנאי המשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. אין לראות במועדון אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

6.4. זמני אספקת המוצרים / השירותים כפי שמופיעים בדף המכירה הינם עפ"י חישוב ימי עסקים בלבד (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת המועדון ו/או הספקים ו/או נותני השירותים יהיו הנ"ל רשאים להעמיד את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש עם הלקוח.

6.6. דמי המשלוח המפורטים באתר יחושבו בהתאם לבחירת אופן המשלוח הרצוי ומשקל ו/או משקל נפחי של החבילה ו ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר. המועדון רשאי לשנות את מחיר המשלוח כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6.7. התקנון של רשות הדואר לישראל, או של כל גוף אחר אשר באמצעותו המועדון יבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, יחול על כל אספקה/ הובלה של מוצר אשר יירכש באמצעות האתר ויחייב כל מציע וכל לקוח.

6.8. רוכש מוצר שיבחר לאסוף את המוצר מנקודות איסוף של המועדון (בית וגן/ אצטדיון טדי), יגיע לנקודת האיסוף רק לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד ו/או הודעת דוא"ל ו/או שיחת טלפון מהמועדון אשר מאשר את הגעת המוצר לנקודת האיסוף הנבחרת. בעת אספקת המוצר, רשאי המועדון לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי, ו/או את הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי השובר, כתנאי למסירת המוצר.

7. ביטול עסקה

7.1 בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"), על הלקוח לפנות למועדון בכתב (באמצעות טופס החזרת מוצר באתר) על מנת לבקש את ביטול העסקה, וזאת בכפוף להצגת חשבון-עסקה / קבלה שקיבל מהמועדון לאחר הרכישה. על הלקוח לציין את כל הפרטים בטופס החזרת המוצר ולפעול לפי ההנחיות המופיעות בו. הודעה על אישור או דחיית בקשת הביטול תימסר ללקוח בשיחת טלפון ו/או בכתב, לרבות באמצעות דוא"ל, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר.

7.1.1 פרק הזמן לביטול – עד 14 ימים מהיום בו נתקבל המוצר לידי הרוכש.

7.1.2 לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח לפי דרישות מיוחדות (כגון חולצה עם הדפסות וכיוב').

7.2 בהתאם לתקנות, במידה והמוצר כבר נשלח, ביטול העסקה יתבצע בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שבוצע בו שימוש, באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם מכל מין וסוג שהוא. חיבור של מוצר לחשמל או מילויו בנוזל יחשב כשימוש במוצר. מוצרי ביגוד והנעלה – בנוסף לאמור לעיל, זכות הביטול תקפה בתנאי שהתווית על המוצר לא הוסרה. התשלום בגין שליחת המוצר בחזרה למועדון הינה באחריות הלקוח. הנחיות על אופן החזרת המוצר ועלות החזרת המוצר למחסני המועדון ישלחו בהודעת המועדון המאשרת את ביטול העסקה כאמור בסעיף 1.

7.3 החזרת התשלום תתבצע לא יאוחר מ 15 (חמישה עשר) ימי עסקים מהיום בו נתקבלה הודעת הביטול או במקרה והמוצר נשלח כבר ללקוח, מהיום בו התקבל המוצר בחזרה במועדון, לפי המאוחר מבניהם, ותבוצע באותו אופן בו נעשה התשלום.

7.4 לא יבוצע החזר כספי בגין עלות המשלוח ללקוח, אלא רק בגין עלות המוצר או השירות.

7.5 בהתאם לתקנות, בעת ביטול עסקה כאמור, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% (חמישה) ממחיר המוצר או 100 ש"ח (מאה), לפי הנמוך מבניהם. במידה והרכישה נעשתה בכרטיס אשראי, יחויב הקונה בנוסף לאמור לעיל, בעלות של 1% ממחיר המוצר בגין העסקה שבוטלה.

7.6 האמור לעיל אינו בא להטיל על המועדון אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

7.7 במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע למוצר ו/או השירות או ביטול עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך (להלן: "אספקה לקויה"), לא יגבו דמי ביטול כאמור בסעיף 5 ולא יגבו דמי משלוח להחזרת המוצר למועדון כאמור בסעיף 7.2.

7.8 במקרה אספקה לקויה יחזיר המועדון, בתוך 15 ימי עסקים (חמישה עשר) מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם בגין המוצר ו/או השירות שבוטלו. החזרת התשלום תבוצע באותו אופן בו נעשה התשלום.

7.9 רכישה בהתבסס על השמטה מקרית או טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, מקימה למועדון את הזכות לבטל את הרכישה.

7.10 במידה והמוצר ו/או השירות יתברר כחסר במלאי, תישלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה. במידה שכרטיס האשראי של הרוכש חויב, יבוצע החזר מלא על התשלום. המועדון לא יחויב להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, המועדון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7.11 המועדון יהיה רשאי לבטל את העסקה אם הוזמן על ידי הלקוח מוצר בהתאמה אישית המכיל כיתוב או סממן שאינם חוקיים, גזעניים, אינם אתיים או אינם מוסריים, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת ללקוח.

7.12 המועדון יהיה רשאי לבטל את העסקה, אם יתברר למועדון כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מי מבין המתקשרים בעסקה ו/או מי מהם ו/או הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת ללקוח.

7.13 המועדון יהיה רשאי לבטל את העסקה, אם יתברר למועדון ו/או למי מטעמו כי הלקוח עלול למכור את המוצר או השירות אותם רכש מהמועדון לצד ג' כלשהו ו/או לסחור באופן כלשהו במוצר ו/או בשירות האלה בכולם ו/או בחלקם, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת ללקוח.

8. אחריות

8.1. השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בו. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לדעותיו והשקפותיו של המשתמש, או התגובות שיעורר (ככל ויעורר) פרסום תוכן באתר.

8.2. המועדון אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר (לרבות על דרך של תגובות ו/או קישורים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מובהר כי המועדון לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ו/או השלכה בקשר אליהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

8.3. באתר מופיעים קישורים (links) לאתרים אחרים אשר למועדון אין שליטה עליהם. המועדון אינו אחראי על תקינות הקישורים, וכן אין הוא אחראי על פעילות האתרים המקושרים, התוכן המוצג בהם וכל דבר הקשור או הנובע מהם, בין במישרין ובין בעקיפין.

8.4. על המשתמש להתייחס באופן זהיר, קפדני וביקורתי לתכנים שמתפרסמים באתר, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר (ככל ותכנים אלו מפורסמים באתר), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם המועדון.

8.5. שימוש באתר או בשירותים באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואם וככל שהוא מעוניין לעשות בהם שימוש כלשהו, עליו לבדוק את טיבם ואיכותם.

8.6. המועדון לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים כלשהם אשר ירכשו המשתמשים באתר, האחריות לגביהם תחול על הלקוח בלבד וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה ותשולמנה על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

8.7. המועדון אינו אחראי לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר במידע והאיחור באספקת המוצר נבע כתוצאה מנסיבות . כל נזק שייגרם לרוכש עקב איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר, אינו מקנה בשום אופן זכאות לפיצויים או לכל סעד אחר כלפי המועדון.

8.8. המועדון אינו אחראי לכשל בתקשורת מערכות המחשוב שלה, לרבותבאתר האינטרנט, או לכל תקלה אחרת, שבעקבותיהם התבטלה רכישה, או לא השתכללה. המועדון אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופסק, יופרע או ישובש בכל אופן. המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים באתר ו/או לצד שלישי, עקב כל הפסקה, הפרעה או שיבוש כאמור.

9. מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

9.1. מטרת המדיניות הנה להסביר מהם נוהגי המועדון ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המועדון במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר, או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

9.2. בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש בו. חלק מהמידע מזהה את המשתמש בו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. זהו המידע אותו מוסר המשתמש ביודעין, לרבות אך לא רק בעת הרישום לאתר או בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר ו/או שירות באתר. כמו כן, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות אותן קרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.

9.3. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המועדון ובאחריותו בהאתם להוראות הדין. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

9.3.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
9.3.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
9.3.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
9.3.4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים;
9.3.5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש;
9.4. המידע שישמש את המועדון יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי אבל יכול להכיל גם את פרטיו האישיים של המשתמש כאמור בס"ק 9.2. לעיל.

9.5. המועדון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש ו/או את המידע שנאסף על פעילותו באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

9.5.1. אם המשתמש ירכוש מוצרים הכוללים שירותים המסופקים עבור המועדון באמצעות צד שלישי (ובכלל זה מוצר מותאם אישית, שירות משלוחים וכו'), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או המשלוח;
9.5.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינ המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;
9.5.3. אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
9.5.4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
9.5.5. אם המועדון ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

9.6. Cookies – האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. משתמש שאינו יודע כיצד לעשות זאת, יכול להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

9.7. פרסומות של צדדים שלישיים- המועדון מתיר לחברות חיצוניות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבו של המשתמש. ה-Cookies מאפשרים לאותן החברות לאסוף מידע על הדפים שבהם צפה המשתמש, ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המועדון.

9.8. אבטחת מידע – המועדון מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המועדון לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

9.9. זכות לעיין במידע – על-פי –החוק, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל המאגר בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כאמור יש להפנות אל המועדון באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני.

9.10. בנוסף, אם המידע במאגר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא זכאי על פי החוק לדרוש מהמועדון בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

9.11. שינויים במדיניות הפרטיות – בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

9.12. דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS – הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המועדון ו/או גופים קשורים לו לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המועדון, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המועדון ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בכל הודעה שתשלח אליו.

10. תנאים נוספים

10.1. המועדון, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו בכל דרך שהיא אחראים ולא יישאו בכל חבות, בכל צורה או אופן, לכל נזק אשר ייגרם למשתמש או שהמשתמש יטען כי נגרם לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ההסתמכות שלו על המידע המוצג באתר.

10.2. המועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש, ובתנאי שנוסח תנאי השימוש המעודכן יפורסם באתר.

10.3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר באופן ו/או למטרה שאינם חוקיים, אינם אתיים או אינם מוסריים.

10.4. המועדון שומר לעצמו את הזכות לנטר ולחקור באופן יזום פעילות של משתמש באתר ולפעול באופן המתאים לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זה, בין היתר, להשהות או לבטל רכישה של מוצר או שירות ולבטל באופן זמני או קבוע את חשבון משתמש באתר, אם הוא חושד שהופרו תנאי השימוש להלן, או שהופר כל חוק או שהמשתמש פגע בזכויות של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים אחרים.

10.5. חל איסור מוחלט להציג ו/או לשתול ו/או להעלות לאתר תכנים, קבצים או תוכנה, בין שמזיקים ובין שלא, ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מהמועדון.

10.6. כל רוכש של מוצר כלשהו ו/או של שירות כלשהו באמצעות האתר יחשב לכל דבר ועניין כמי שהסכים והתחייב בהסכמה ובהתחייבות מלאות ובלתי חוזרות לכל תנאי השימוש במסמך זה.

10.7. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או לפגוע מהחובות והחיובים המוטלים על כל לקוח אשר הונפק לשימושו כרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב ו/או על כל גוף המנפיק כרטיסי אשראי ו/או כרטיסי חיוב, בהתאם למפורט בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986.

10.8. כל שינוי בתנאי השימוש ייעשה בכתב ובאופן מפורש ויפורסם באתר. שינוי אחר או חריגה מן האמור, יהיה נעדר תוקף כלפי המועדון. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המועדון לשנות תנאי שימוש אלה כרצונו, ובכל מועד, והחל ממועד השינוי יחולו תנאי השימוש בנוסחם החדש.

10.9. הדין החל על תנאי השימוש באתר הינו הדין הישראלי.

10.10. לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים תהא הסמכות הבלעדית לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתנאי השימוש באתר.

10.11. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש תקבע ע"י בית המשפט כבלתי חוקית ו/או כבלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים כפי שבוטאה במסמך זה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה של תנאי השימוש אשר תבוטל ו/או אשר תצומצם ע"י בית המשפט המוסמך.


תנאי שימוש: 16/7/2019