כללי כניסה והתנהגות באצטדיון ותנאי שימוש בכרטיסים

תקנון כללי כניסה והתנהגות באצטדיון ותנאי שימוש בכרטיסים (להלן: "התקנון")

 1. כללי כניסה והתנהגות

1.1 יש להציג את כרטיס המשחק ו/או כרטיס המנוי ו/או כרטיס חבר מועדון בית"ריסט (להלן: "כרטיס הכניסה") בכל כניסה למשחקי הבית של מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים (להלן: "המועדון") הנערכים באצטדיון טדי או בכל מגרש חליפי אחר (להלן: "האצטדיון"). זכות הכניסה לאצטדיון מוקנית לבעל כרטיס הכניסה ששמו מודפס על גבי כרטיס הכניסה (להלן: "מחזיק הכרטיס"). במידה ויתבקש מחזיק הכרטיס על ידי סדרן, איש ביטחון, שוטר או נציג של המועדון (להלן: "צוות האבטחה"), עליו להציג תעודה מזהה לאימות הפרטים על כרטיס הכניסה. המועדון שומר את הזכות לעכב או לסרב את כניסתך לאצטדיון במידה ואינך מחזיק הכרטיס.

1.2 המועדון רשאי שלא להכניס לאצטדיון ו/או להוציא מהאצטדיון כל מחזיק כרטיס אשר נוכחותו או התנהגותו מעלה חשש סביר להיותה מקור לסכנה ו/או לאיום על הסדר הציבורי לרבות במקרים בהם האדם נראה לכאורה במצב של שכרות או תחת השפעת סמים.

1.3 חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו/או לעשות שימוש באצטדיון ובסביבתו, לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008, ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים, אשר הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים (להלן: "חפץ אסור"). בשום פנים אין להשליך למגרש, לשבילים באצטדיון ו/או לכל מקום אחר באצטדיון, כל חפץ אשר השלכתו עלולה לגרום לפגיעה או פציעה.

1.4 למועדון ניתנת הזכות לבצע חיפוש בגופו ובכליו של מחזיק הכרטיס לפני כניסתו לאצטדיון. המועדון רשאי לסרב כניסה לאצטדיון ולהוציא מהאצטדיון כל מחזיק כרטיס בשל סירובו לביצוע חיפוש כאמור ו/או בשל היותו נושא חפץ אסור ו/או בשל היותו נושא כל חפץ אחר אשר נקבע על ידי צוות האבטחה כי הוא עלול לגרום לפגיעה או פציעה.

1.5 חל איסור על הכנסת אלכוהול, שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית לאצטדיון.

1.6 חל איסור על עישון בכל תחומי האצטדיון. העישון מותר במקומות המיועדים לכך בלבד. מחזיק כרטיס אשר יעשן שלא במקומם המיועד לכך ייקנס בהתאם לחוק.

1.7 אין להכניס לאצטדיון ו/או להשתמש בתחומי האצטדיון בכל ציוד אשר באמצעותו ניתן להקליט או להעביר קול, תמונה או כל מידע או אינפורמציה אחרים בנוגע למשחק או לאצטדיון. הכנסת טלפונים ניידים לתוך האצטדיון מותרת לצורך שימוש אישי בלבד.

1.8 אסורה הפצה, מכירה או הצעה של כל מוצר מכל סוג בתחומי האצטדיון, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי המועדון.

1.9 חל איסור חמור להיכנס לתחומי המגרש (מעבר לגדר החוצצת בין המגרש לבין היציע) לפני המשחק, במהלכו או לאחריו. הכניסה למקומות אשר הכניסה אליהם הוגבלה למורשים בלבד אסורה לאנשים שאינם מורשים.

1.10 אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדעת או למוצא לאומני אתני.

1.11 במקרה של מעורבות במעשי אלימות ו/או איומים ו/או עידוד למעשים אלו; התנהגות ו/או התבטאויות (לרבות שירה או כל דרך ביטוי אחרת) שיש בהן משום אפליה, גזענות, איום, השפלה, אלימות; מרמה או שימוש לרעה בכרטיס; זריקת חפץ כלשהו אשר עלול לגרום לפגיעה או לנזק לאדם או לרכוש, יהיה המועדון רשאי לאסור כניסתו של מחזיק כרטיס לאצטדיון או להוציאו מהאצטדיון; להחרים ו/או לבטל כרטיס משחק ו/או כרטיס מנוי ו/או כרטיס חבר מועדון בית"ריסט;  לאסור השתתפותו ו/או כניסתו העתידיים של אדם לאצטדיון ו/או מחברות במועדון ו/או לכל אירוע אחר של המועדון, למשך כל זמן שהמועדון יראה לנכון; לנקוט בכל אמצעי משפטי ו/או חוקי אחר כנגד אותו אדם.

1.12 המועדון רשאי לנקוט בפעולות משפטיות בגין כל קנס, הפסד, הוצאה, עונש, אחריות ו/או נזקים אשר הוטלו או נגרמו למועדון או שהמועדון נאלץ לשאת בהם כתוצאה, ישירה או עקיפה, ממעשה ו/או מחדל של מחזיק הכרטיס. הנך מתחייב לשפות את המועדון כנגד כל הפסד, הוצאה או אובדן מכל סוג (לרבות הוצאות משפטיות) שנגרמו, באופן ישיר או עקיף, מהפרה או הפרה לכאורה על ידך של התקנון ו/או התחייבויותיך על פיו.

1.13 השבה של כרטיס כניסה שהוחרם ו/או החזרה לשימוש של כרטיס כניסה שבוטל, יהיו כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון. החזר כספי יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון ובהתאם לנסיבות הרלבנטיות. בכל מקרה, לא יינתן החזר כספי או תשלום כלשהו במידה וכרטיס הכניסה הוחרם או בוטל בשל הפרה של התקנון.

1.14 האצטדיון וסביבתו מוגנים במצלמות אבטחה במעגל סגור. המועדון עשוי להשתמש או להעביר לשימוש המשטרה והרשויות השונות (לרבות מועדונים כדורגל אחרים) כל מידע (לרבות שם, פרטים מזהים, הקלטות ותמונות), כפי שהמועדון יראה לנכון ובהתאם להוראות החוק.

1.15 בכניסתך לאצטדיון, הנך מבין ומאשר כי ייתכן ותצולם תמונות סטילס ו/או סרטוני וידאו וכי צילומים אלו עשויים לשמש את המועדון, בין היתר, במסגרת פעולות שיווק וקידום מכירות. לפיכך, בכניסתך לאצטדיון, הנך נותן הסכמתך לשימוש בצילומים אשר הנך כלול בהם. במידה והצילומים כאמור יכלול אותך באופן בולט, המועדון יעשה מאמצים סבירים על מנת לקבל הסכמתך טרם פרסום הצילומים. מוסכם כי במידה והדבר לא יתאפשר באופן סביר, אזי כניסתך לאצטדיון תהווה ראיה להסכמתך כאמור, אלא אם הודעת למועדון אחרת בכתב. במידה והאדם הכלול בצילומים הינו קטין (מתחת לגיל 18), אזי ההורה או הבגיר הנלווה לקטין באצטדיון יהוו לעניין זה נותני ההסכמה כאמור עבור ובשם הקטין.

2. תנאי שימוש בכרטיסים

2.1 בקשה לרכישת כרטיס כניסה וכן החזקה ו/או שימוש בכרטיס כניסה מהווים הסכמה מצדך לכל תנאי התקנון, כפי שיעודכנו מעת לעת. המועדון שומר על זכותו לסרב למכור כרטיס כניסה לכל אדם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון וללא צורך לנמק החלטתו.

2.2 הנפקת כרטיס הכניסה כפופה לתקנונים של פיפ"א ו/או אופ"א ו/או ההתאחדות לכדורגל בישראל.

2.3 כרטיס כניסה ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון הינם לשימוש אוהדי המועדון בלבד.

2.4 עליך להתנהג בהתאם לחוק ובאופן ראוי בעת משחק ובדרך אליו וממנו. המועדון שומר על זכותו לבטל כרטיס כניסה, לדרוש את השבתו למועדון או לשלול את הזכאות לרכושו, במידה ובעל כרטיס הכניסה מתנהג במהלך המשחק או בדרכו אליו או ממנו, באופן שיש בו, לפי שיקול דעתו הסביר של המועדון, כדי לפגוע במועדון או במוניטין שלו.

2.5 במידה וכרטיס הכניסה כולל מקום ישיבה מיועד, אזי הישיבה מותרת אך ורק במקום הישיבה המצוין על גבי הכרטיס הכניסה/כרטיס המנוי, אלא אם המועדון הורה לך לשבת במקום חלופי אחר, על פי שיקול דעתו הסביר. המועדון שומר על זכותו לשנות את מקום ישבתו של בעל הכרטיס/בעל מנוי לכל מושב אחר באצטדיון (אף אם נמצא ביציע שונה), על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא התראה מוקדמת, הן באופן זמני והן באופן קבוע.

2.6 מקום ותאריך המשחק וכן שעת פתיחת המשחק הרשמית יפורסמו באמצעי המדיה הרלוונטיים ו/או באתר האינטרנט הרשמי של המועדון והינם כפופים לשנויים בהודעה קצרה. המועדון לא יישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, כלפי כל אדם כתוצאה ו/או בקשר עם שינוי מקום ו/או תאריך המשחק ו/או שעת פתיחת המשחק הרשמית והמועדון לא יהיה חייב בהחזר כספי או פיצוי במידה ותאריכי ו/או מועדי המשחק אינם מתאימים לבעל הכרטיס ו/או אם בעל הכרטיס אינו יכול להגיע למשחק ו/או אם המועדון אינו יכול לקיים את המשחק במועד או בזמן שנקבע.

2.7 כרטיס כניסה הינו ויישאר רכושו של המועדון בכל עת והינו מונפק לשימושו האישי של בעל הכרטיס בלבד. מכירה של כרטיס הכניסה או העברתו אסורה ללא קבלת אישור המועדון בכתב. במקרה של הפרת התחייבות זו, המועדון יהיה רשאי לבטל את כרטיס הכניסה, ללא החזר כספי למחזיק הכרטיס.

2.8מכירה של כרטיס כניסה או העברתו מותרת רק במקרים בהם מכירה או העברה כאמור נעשים בגין משחק יחיד וללא כל תמורה כספית או רווח מעבר לשווי הכרטיס הנקוב על גבי כרטיס הכניסה ובכפוף לכך כי העברה או מכירה כאמור אינה נעשית במהלך העסקים הרגיל או במטרה לסייע לעסק כלשהו של צד שלישי. העברה או מכירה של כרטיס כניסה לצד ג' (להלן: "מקבל הכרטיס") תהא כפופה להוראות החוק ולתקנון זה, אשר יחולו על מקבל הכרטיס כאילו היה בעצמו מחזיק הכרטיס.

2.9 בכל במקרה של ספסרות בכרטיס כניסה וכן בכל מקרה של שימוש לרעה בכרטיס כניסה, לרבות ניסיון מכל סוג שהוא המהווה ניסיון להטעות ו/או לרמות את המועדון, יגרור הוצאת מחזיק הכרטיס מהאצטדיון ו/או ביטול והחרמת כרטיס הכניסה, ללא כל החזר כספי ו/או איסור רכישה של כרטיס כניסה בעתיד.

2.10 במידה והמועדון סבור, לפי שיקול דעתו, כי כרטיס כניסה ניזוק באופן בלתי הפיך, אבד, נגנב או נהרס, המועדון ינפיק עבורך כרטיס כניסה חלופי. הנפקת כרטיס כניסה חלופי מבוצעת בתשלום ע"פ התעריף שיקבע על ידי המועדון מעת לעת. חובה לדווח למועדון באופן מידי ובכתב על כל אובדן או גניבה של כרטיס. בעל הכרטיס יהיה אחראי לכל שימוש בכרטיס עד לדיווח כאמור.

2.11 המועדון לא יישא באחריות בגין הפרעות ו/או הגבלות בצפייה במשחק אשר ייגרמו או ינבעו ממיקום המושב באצטדיון ו/או ממעשים או מחדלים של צופים אחרים ו/או בעקבות כוח עליון.

2.12 מובהר בזאת כי בכל מקרה של כוח עליון (כל אירוע, נסיבה או פעולה שאינם בשליטתו הסבירה של המועדון, המהווה נסיבה חריגה אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, באמצעים נאותים ובפעולות מנע, מונעת מהמועדון לקיים התחייבויותיו, לרבות אך לא רק במקרה של התפרצות מגיפה או מלחמה] אשר בעקבותיו תופסק ו/או תאלץ להפסק (באופן מלא או חלקי) פעילות הליגות המקצועניות, לא יהא המועדון אחראי על דחייה ו/או ביטול של משחק/ים, והוא לא יחוב בכל שיפוי ו/או פיצוי שהוא כלפי רוכשי כרטיסי משחק ו/או מנויים .

תאריך: 19.5.2020