תקנון מבצע חנוכה

הגדרות
"המועדון" – מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ, ח.פ. 513025122
"הקבוצה" – קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים.
"אתר המועדון" – אתר האינטרנט שכתובתו https://www.beitarfc.co.il
"תקופת המבצע" – החל מיום 22.12.19 ועד ליום 31.12.19.
"המבצע" – מבצע "חנוכה", כהגדרתו בסעיפים ‎7 – ‎12 להלן.

פרשנות
1. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. תקנון זה והקמפיין, כהגדרתו להלן, מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
2. הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר.
3. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
4. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
5. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
6. תקופת ההתיישנות לכל תביעה בקשר לקמפיין, כהגדרתו להלן, הנה שלושה חודשים מתום תקופת המבצע, כהגדרתו להלן.

מבצע חנוכה
7. במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה לעיל, כל המצבע הזמנה באתר המועדון של מוצרים בסך כולל של 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לפחות, כאשר עלות המשלוח אינה נכללת בסך כאמור, יקבל יחד עם המוצרים שהזמין, שי של ספל ממולא ממתקים (להלן בהתאמה: "עסקה מזכה", "רוכש זכאי" ו-"הספל").
8. לאחד מתוך כל חמישה ספלים שיארזו למשלוח, יתווסף שובר המודיע לרוכש הזכאי על זכייה בפרס אקראי, מתוך הפרסים המפורטים להלן (להלן בהתאמה: "השובר", "רוכש זוכה" ו-"הפרס").
9. הפרסים במסגרת המבצע הנם כדלקמן:
9.1. מנוי לעונת המשחקים 20/21
9.2 ביקור במתחם בית וגן לאימון של הקבוצה.
9.3. זוג כרטיסים ליציע הכבוד במשחק הקבוצה מול הפועל קרית שמונה, אשר יתקיים באצטדיון טדי ביום 4.1.2020.
9.4. פגישה לקפה עם שחקן הקבוצה.
9.5. ברכה אישית במסכי אצטדיון טדי.

10. מובהר בזאת כי זכייה בפרס הנה אישית, ומימוש הזכייה יעשה ע"י הרוכש הזוכה בלבד. לא תתאפשר העברת זכאות לפרס למי שאינו הרוכש הזוכה.
11. מובהר בזאת כי רוכש זוכה לא יהיה רשאי למכור את הפרס בו זכה במסגרת המבצע.
12. מובהר בזאת כי רוכש זוכה לא יהיה רשאי, אף לא בתוספת תשלום, לבצע המרה ו/או שדרוג של הפרס בו זכה במסגרת המבצע.

מימוש הפרסים
13. לצורך מימוש הפרסים כאמור בסעיף 9 לעיל, על הרוכש הזוכה ליצור קשר עם המועדון באמצעות כתובת הדוא"ל אשר תופיע על השובר, אליה יש לשלוח צילום של השובר ושל חשבונית העסקה המזכה. לאחר תהליך ההזדהות, יישלחו הכרטיסים לכתובת הדוא"ל של הרוכש הזוכה / נציג המועדון ייצור קשר עם הרוכש הזוכה לתיאום הביקור/פגישה/ברכה, בהתאם לעניין.
14. מימוש הפרסים בדרכים המפורטות לעיל, יתאפשר עד ליום 1.2.2020. רוכש זוכה שלא מימש את זכייתו בהתאם לפעילות המפורטות בסעיפים ‎13‎-14 לעיל, בהתאם לעניין, עד ליום 1.2.2020, זכאותו לפרס תישלל, ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

הצהרות הרוכש הזכאי
15. בביצוע הזמנה באתר המועדון של מוצרים בסך כולל של 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לפחות, במהלך תקופת המבצע, מאשר מצהיר ומתחייב הרוכש הזכאי כי הינו מקבל על עצמו את הוראותיו של תקנון זה והן מחייבות אותו לכל דבר ועניין.
16. בביצוע הזמנה באתר המועדון של מוצרים בסך כולל של 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לפחות, במהלך תקופת המבצע, מאשר מצהיר ומתחייב הרוכש הזכאי כי ידוע לו שהפרת הוראות התקנון עלולה לגרור הליכים משפטיים כנגדו ו/או פנייה למשטרה, לפי העניין.
17. הוראות תקנון זה באות להוסיף ואין בהן בכדי לגרוע מהוראות יתר התקנונים החלים על הרוכש הזכאי בהתאם לסיווגו.
18. בביצוע הזמנה באתר המועדון של מוצרים בסך כולל של 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לפחות, במהלך תקופת המבצע, מאשר מצהיר ומתחייב הרוכש הזכאי כי הינו פוטר את המועדון ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למבצע.

כללי
19. תקנון זה נמצא באתר המועדון.

20. המועדון יהיה רשאי להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לערוך בו כל שינוי, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר המועדון.

אחריות
21. ביצוע הזמנה באתר המועדון של מוצרים בסך כולל של 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לפחות, במהלך תקופת המבצע, לא תקים לרוכש הזכאי כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו ו/או כל הכרוך בו.
22. כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא, בביצוע וניהול המבצע, מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים במועדון, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הנרשם בכל סעד או זכות.