beitarfc.co.il

 

אנו מברכים אתכם על בחירתכם להשתמש באתר האינטרנט שלנו.

 

התנאים המפורטים להלן, נועדו להגן עליכם ועל פעילות המסחר של האתר ויהוו הבסיס המשפטי לכל דיון ביניכם לבין בעלת האתר כפי שתוגדר להלן. לפיכך הינכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 

תנאים כלליים

 

 1. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), הינו בבעלות מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ ח.פ. 51-315145-6 (להלן: "המועדון" ו/או "בית"ר") מרח' שמואל בייט 1, מתחם בית-וגן, ירושלים.

 

 1. כל הגולש באתר זה, משתמש בו, משתתף בו, רוכש בו, מבצע בו פעולה או שולח מטעמו אחר שיבצע אחד מאלה, מצהיר בזאת כי הוא קרא את התנאים המפורטים להלן, הבין אותם והוא מסכים לתוכנם. מובהר, כי גלישה, שימוש, השתתפות, רכישה או ביצוע כל פעולה באתר זה, מהווה קבלה של כל תנאי השימוש שלהלן, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים מהמועדון.

 

 1. האמור בתקנון זה נוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים גם יחד.

 

 1. בית"ר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בית"ר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 

 1. בית"ר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית ע"י משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

 1. בית"ר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו בכל שלב ומכל סיבה שהיא.

 

כשרות להשתמש באתר

 

 1. האתר פתוח בשלמותו לשימושו של כל מי שמעוניין להשתמש בו וכל משתמש כזה יהיה רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 • המשתמש באתר זה הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס- יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, התשכ"ב- 1962.

 

 • המשתמש באתר זה הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 

 • המשתמש באתר זה הינו בעל כרטיס אשראי התקף בישראל.

 

 • המשתמש באתר זה הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

 

 1. כל המבצע פעולת רכישה באמצעות האתר או טלפונית (להלן: "המבצע"), מצהיר בזאת כי הוא בעל אמצעי התשלום אשר בו הוא עושה שימוש בביצוע הרכישה, או בעל זכות שימוש בו והוא בן 18 ומעלה ו/או בהתאם לאמור בס' 7.1 לעיל. אם המבצע פועל בשם או עבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין בישראל וכי המבצע הינו בעל הרשאה מתאימה לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו וכי במקרה של התכחשות התאגיד לפעולת הרכישה ו/או לחיוב הנובע ממנה, מתחייב המבצע לפרוע את החיוב האמור עבור התאגיד ובמקומו.

 

מסירת פרטים אישיים וביטחון מידע

 

 1. רכישה באתר מחייבת את הרוכש למסור נתונים אישיים למערכת, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. במידה והרוכש הינו חברה או תאגיד אחר, אזי בנוסף או לחלופין, על פי הצורך, הוא יידרש למסור פרטים נוספים, כגון: שם חברה ומספר חברה.

 

 1. מבלי לגרוע מן האמור, בית"ר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מעובדי תאגיד המבצע רכישה, מנהליו או בעלי מניותיו, למסור פרטים אישיים ו/או לתת ערבות אישית לעסקת הרכישה באתר.

 

 1. מסירת פרטים כוזבים, בין שבזדון ובין שלא בזדון, עלולה להוות עבירה פלילית ועושה כן צפוי להליכים פליליים, משפטיים ואזרחיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור מסירת פרטים כוזבים מקימה לבית"ר זכות לשיפוי ממוסר הפרטים בגין הנזקים שייגרמו לה, לספקיה, או לצד שלישי כלשהו.

 

 1. ביצוע רכישה/ הזמנה באתר מהווה הסכמה לכך שהמועדון ישמור כל מידע אישי אודותיך או אודות רישומיך במאגרי המידע שלו.

 

 1. בית"ר לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי ללא הרשאת הלקוח, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבית"ר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות הספקים והרוכשים.
  • אם המשתמש עשה שימוש בשירותי בית"ר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם המשתמש הפר תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם בית"ר או מי מטעמה.
  • אם התקבל בידי בית"ר צו שיפוטי המורה לה למסור פרטי המשתמש לצד שלישי, בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין בית"ר.

 

 1. המועדון יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ו/או מכירת המוצר הרלבנטיים לעסקה עם אותו לקוח, או לגבי שילובו של הלקוח במבצעים ו/או בפרסום מכירת מוצרים ו/או שירותים חדשים מטעם המועדון.

 

 1. חל איסור מוחלט להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מבית"ר. כל המפר איסור זה חושף עצמו לתביעות פליליות ואזרחיות כאחת. בית"ר אינה אחראית בגין שימוש במידע כאמור לעיל, שלא בהרשאתה.

 

 1. המועדון ינקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המקובל כיום בישראל. בהתקיים נסיבות שאינן בשליטתו של המועדון ו/או הנובעים מכח עליון- המועדון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו של הלקוח, ובכלל זה גם במקרה שמידע כלשהו יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה ע"י צד ג'.

 

 

תשלום, אספקה והובלה

 

 1. התשלום באתר יבוצע ע"י כרטיס אשראי התקף בישראל.

 

 1. כל המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת במפורש. דמי משלוח נקובים בנפרד.

 

 1. בית"ר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. רוכש אשר טרם מסר את כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה, יחויב במחיר החדש. לעניין זה, מסירת פרטים לא מדויקים, כמוה כאי מסירת כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה.

 

 1. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע המערכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ועם קבלת אישור לפעולת הרכישה נשוא ההזמנה מאת חברת כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה בדבר אישור ההזמנה. ההזמנה תירשם במחשבי המועדון , וכמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע המכירה בתוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות מסיום הליך אישור המכירה.

 

 1. יובהר ויודגש כי משלוח ההזמנה בדואר אלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת הרכישה, ואינו מחייב את המועדון. הרישום שנרשם במערכת האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו באמצעות האתר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו יוקלדו ע"י הלקוח למערכת האתר, וזאת לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה.

 

 1. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם המועדון לצורך הסדרת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולת הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י הלקוח ואישור העסקה ע"י חברת האשראי לגבי אותו כרטיס אשראי שנמסר למועדון ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 (שבעה) ימים שימנו ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי שלו למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה המועדון זכאי לבטל את הזמנת הלקוח מבלי שללקוח תהיינה תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלשהן כנגד המועדון ו/או כנגד מי מטעמו של המועדון.

 

 1. הבעלות על המוצר הנרכש תעבור לרוכש רק לאחר שחשבון המועדון יזוכה בפועל במלוא סכום המכירה של המוצר או השירות נשוא ההתקשרות שבין הלקוח למועדון.

 

 1. אספקת המוצר תבוצע בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם כן נכתב אחרת באתר ובכפוף לכך שהמוצר נמצא במלאי.

 

 1. המועדון ידאג לאספקת כל מוצר ו/או שירות הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה ע"י הלקוח, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

 

 1. המוצרים או השירותים יסופקו בהתאם לתנאי המשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. אין לראות בבית"ר אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של בית"ר, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

 

 1. זמני אספקת המוצרים / השירותים כפי שמופיעים בדף המכירה הינם עפ"י חישוב ימי עסקים בלבד (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 

 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת המועדון ו/או הספקים ו/או נותני השירותים יהיו הנ"ל רשאים להעמיד את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש עם הלקוח.

 

 1. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרים המפורטים בס' זה יהיה רשאי המועדון לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

 

 1. התקנון של רשות הדואר לישראל, או של כל גוף אחר אשר באמצעותו המועדון יבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, יחול על כל אספקה/ הובלה של מוצר אשר יירכש באמצעות האתר ויחייב כל מציע וכל לקוח. אספקתם של כל המוצרים ו/או של כל השוברים ו/או של כל הכרטיסים המאשרים רכישת השירותים תעשה אך ורק באמצעות משלוחם בדואר רשום בלבד.

 

מדיניות משלוחים

 

 1. עלות כל משלוח הינו 39 ₪. המועדון רשאי לשנות מחיר כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. אספקת המוצר הינה עד 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה כאמור לעיל.

 

 1. דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר.

 

 1. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות שבמשרדי המועדון רק לאחר קבלת הודעה על כך שהמוצר הגיע לחנות כאמור.

 

 1. בעת אספקת המוצר, רשאי המועדון לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

 

 1. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או בשירות נשוא החוזה או העסקה, או שלא עקב אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח, אזי- במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח, על מבצע הפעולה ו/או הלקוח להחזיר למועדון את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא, והמועדון יפעל כמיטב יכולתו לשם השבת המוצר לספק ממנו נרכש המוצר, וזאת- על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

 

במידה והמועדון לא יצליח להחזיר הנכס ו/או המוצר הרלבנטיים לספק ו/או אם הספק יסרב לקבלם חזרה- אזי בנסיבות המתוארות לעיל בס' זה יחויב הלקוח במלוא סכום הזמנתו, ויהא זכאי לקבל חזרה מהמועדון את המוצר הרלבנטי.

 

 1. יובהר ויודגש כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב מקום מושבו של המועדון, וזאת גם במקרה בו בחר הלקוח רוכש המוצר ו/או השירות לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

 

אחריות

 

 1. המועדון לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים כלשהם אשר ירכשו באתר והאחריות לגביהם תחול על הלקוח בלבד וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה ותשולמנה על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

 

 1. בית"ר אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שייגרם לרוכש עקב איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר, אינו מקנה בשום אופן זכאות לפיצויים או לכל סעד אחר כלפי בית"ר.

 

 1. בית"ר אינה אחראית לכשל בתקשורת, במערכות מחשב לרבות תכנת מחשב, או לכל תקלה שבעקבותיהם התבטלה רכישה, או לא השתכללה. בית"ר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק, יופרע או ישובש בכל אופן. בית"ר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים באתר ו/או לצד שלישי, עקב כל הפסקה, הפרעה או שיבוש כאמור.

 

 1. באתר מופיעים קישורים (links) לאתרים אחרים אשר אין לבית"ר שליטה עליהם. בית"ר אינה אחראית על תקינות הקישורים, וכן אין היא אחראית על פעילות האתרים המקושרים, התוכן המוצג בהם וכל דבר הקשור או הנובע מהם, בין במישרין בין בעקיפין.

 

 1. כל שימוש בשירותים ובמוצרים – בכולם או בחלקם – הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואם וככל שהוא מעוניין לעשות בהם שימוש כלשהו, עליו לבדוק את טיבם ואיכותם.

 

 1. הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

 

קניין רוחני

 

 1. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, במוצר המוצג בו ו/או נמכר בו, שאינו שימוש חוקי, טבעי והוגן.

 

 1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, לרבות מבנה האתר, חזותו, שמע צליליו ושיטת עבודתו, מוכן כזכות יוצרים ו/או כסימן מסחרי ו/או כפטנט בבעלות בית"ר. אי לכך, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מה שמופיע באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של בית"ר.

 

 1. הינך מוותר בזאת על כל דרישה או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוגע או הקשורה עם כל זכות ו/או בעלות ו/או עניין כלשהו בין אם ברישום ו/או פטנט ו/או זכות לפטנט ו/או סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים ו/או שמות מסחר ו/או לוגו ו/או כל סימן המרמז על איזו זכות בעלות באתר ו/או כל זכות אחרת הקשורה לאתר, השייכים בלעדית לבית"ר או למי מטעמה.

 

ביטול עסקה

 

 1. רכישה בהתבסס על השמטה מקרית או טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, מקימה לבית"ר את הזכות לבטל את הרכישה.

 

 1. במידה והמוצר ו/או השירות יתברר כחסר במלאי, תישלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי לא יחויב ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, בית"ר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 1. המועדון יהיה רשאי לבטל את העסקה, אם יתברר למועדון כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מי מבין המתקשרים בעסקה ו/או מי מהם ו/או הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.

 

 1. המועדון יהיה רשאי לבטל את העסקה, אם יתברר למועדון ו/או מי מטעמו כי הלקוח עלול למכור את המוצר או השירות אותם רכש מהמועדון לצד ג' כלשהו ו/או לסחור באופן כלשהו במוצר ו/או בשירות האלה בכולם ו/או בחלקם.

 

 1. הודעה על ביטול תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב, לרבות דוא"ל, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר.

 

מדיניות ביטולים והחזרות טובין

 

 1. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני/פקס – ראה דף יצירת קשר (מתייחס לצרכן פרטי לפי סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981). לאחר בירור הפניה, יש להחזיר את המוצר עפ"י הכתובת שתימסר לרוכש. לאחר החזרת המוצרים, יזוכה הרוכש במחיר ששולם עבורם, לא כולל דמי משלוח ובניכוי עלות שליחות החזרה במידה וקיימת.

 

 1. לא ניתן לבטל רכישה של מוצר אשר הודפסה/הוטבעה/נחרטה/נרקמה עליו גרפיקה שאושרה ע"י הקונה ו/או בא כוחו.

 

 1. הזכות להחזיר או להחליף מוצר הינה בכפוף לסייגים האמורים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ו/או לפי חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986. בית"ר שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול עד לגובה המוקנה לה בחוק.

 

 1. האמור לעיל אינו בא להטיל על המועדון אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

תנאים נוספים

 

 1. בית"ר אינה תומכת או ערבה לדיוק ו/או לאמיתות ו/או לזמינות של כל מידע שיוצג באתר והיא אינה מתחייבת בכל דרך שהיא כי מידע כאמור יהיה מהימן, מלא, מדויק, עדכני, תקין וכיוצ"ב.

 

 1. בית"ר, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו בכל דרך שהיא אחראים ולא יישאו בכל חבות, בכל צורה או אופן, לכל נזק אשר ייגרם לך או שתטען כי נגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש ו/או ההסתמכות שלך על המידע המוצג באתר.

 

 1. בית"ר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש, ובתנאי שנוסח תנאי השימוש המעודכן יפורסם באתר.

 

 1. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר באופן ו/או למטרה שאינם חוקיים, אינם אתיים או אינם מוסריים.

 

 1. חל איסור מוחלט להציג ו/או לשתול ו/או להעלות לאתר תכנים, קבצים או תוכנה, בין שמזיקים ובין שלא, ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מבית"ר.

 

 1. כל רוכש באתר אשר יבצע פעולת רכישה של מוצר כלשהו ו/או של שירות כלשהו באמצעות האתר של המועדון יחשב לכל דבר ועניין כמי שהסכים והתחייב בהסכמה ובהתחייבות מלאות ובלתי חוזרות לכל תנאיו והוראותיו של תקנון זה.

 

 1. אין בתקנון זה כדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או לפגוע מהחובות והחיובים המוטלים על כל לקוח אשר הונפק לשימושו כרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב ו/או על כל גוף המנפיק כרטיסי אשראי ו/או כרטיסי חיוב, בהתאם למפורט בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986.

 

 1. כל שינוי בתקנון זה ייעשה בכתב ובאופן מפורש ויהיה חתום ע"י בית"ר. שינוי אחר או חריגה מן האמור, יהיה נעדר תוקף כלפי בית"ר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של בית"ר לשנות תנאי שימוש אלה כרצונה, ובכל מועד, והחל ממועד השינוי יחולו תנאי השימוש בנוסחם החדש.

 

 1. הדין החל על תנאי השימוש באתר הינו הדין הישראלי.

 

 1. לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתנאי השימוש באתר.

 

 1. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע ע"י בית המשפט כבלתי חוקית ו/או כבלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים כפי שבוטאה בתקנון זה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראותיו של תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה של תקנון זה אשר תבוטל ו/או שתצומצם ע"י בית המשפט המוסמך.