תקנון יום פתוח לאוהדים

כללי

מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים ממשיך במסורת מהעונה שעברה ומכריז על יום פתוח לאוהדים בחג החנוכה הקרוב.

ההרשמה פתוחה לכל האוהדים ההרשמה מתבצעת דרך האתר הרשמי של בית"ר ירושלים בלבד (להלן: "האתר")

הימים הפתוחים ייערכו אחת לתקופה במהלך העונה. מובהר כי בית"ר ירושלים רשאית להפסיק את קיום ימים פתוחים ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

בהשתתפותו ביום הפתוח מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון יום הקהילה וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה בקשר לכך

כללי השתתפות והתנהגות

בהרשמה האוהדים ימלאו את פרטיהם האישיים יחד עם מספר המשתתפים ביום הפתוח. לא ניתן להירשם ליותר ממועד אחד, מותרת השתתפות של עד 3 משתתפים לכל הרשמה.

כל משתתף אשר ירשם ליום הפתוח יציין את מספר המשתתפים המגיעים עמו, כאשר התקרה הינה 3 משתתפים לכל הרשמה.

כל יום קהילה מוגבל ל 250 משתתפים בלבד. כאשר ההרשמה מגיעה ל 250 משתתפים, תיסגר ההרשמה ליום קהילה זה ואוהדים נוספים לא יוכלו להירשם.

לא ניתן להגיע עם צוות צילום מקצועי.

ההרשמה אינה מיועדת ואף אסורה לקבוצות מאורגנות.

רק בתום מועד ההרשמה ליום הפתוח הספציפי, נשלח מהמועדון דוא"ל ליצירת קשר עם הנרשמים לשם תיאום וכן הסברים נוספים.

על כל משתתף להישמע להוראות עובדי בית"ר ירושלים והשומרים כאחד.

יש להקפיד על הגעה מוקדמת, כ-30 דקות לפני תחילת האירוע. איחור ואי עמידה בזמנים עשויים למנוע השתתפות ביום הקהילה בזמן אמת.

כניסה למתחם היום הפתוח תיעשה לאחר בידוק בטחוני ובדיקה שמית של כלל המשתתפים. אדם אשר אינו רשום, לא יוכל להיכנס.

יש להגיע עם תעודה מזהה ליום הקהילה לשם זיהוי וכניסה למתחם. לעניין זה, "תעודה מזהה" הינה: רישיון ו/או תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף בלבד.

אם מגיע משתתף אשר הינו קטין מתחת לגיל 18 ואינו מגיע עם משתתף בגיר שילווה אותו, יהיה עליו להמציא לבית"ר ירושלים אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין להשתתף ביום הקהילה.

לבית"ר ירושלים הסמכות המלאה והמוחלטת להוציא כל משתתף מלקחת חלק ביום הפתוח וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

מובהר כי בית"ר ירושלים תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לאופי היום הפתוח ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

בית"ר ירושלים תהיה רשאית להשתמש בשמות ותמונות המשתתפים באתר הרשמי, הרשתות החברתיות הרשמיות .

קביעת המשתתפים תבוצע ע"י בית"ר ירושלים ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

כל משתתף ביום הפתוח מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

במידה והמשתתף לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש, או, לחלופין, במידה ויימצא המשתתף כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף ולא יוכל לקחת חלק ביום הפתוח.

השתתפות המשתתף ביום הפתוח עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של בית"ר ירושלים, מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור השתתפותו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

ההרשמה ליום הפתוח הינה לצרכים אישיים בלבד והטבות שינתנו, במידה וינתנו, הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, החלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בית"ר ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את ההטבות ולהציע הטבה חלופית שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה.

פטור מאחריות

המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס ליום הפתוח, ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים ליום הפתוח, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.

בית"ר ירושלים אינה אחראית על רכושו האישי של המשתתף ו/ או על כל נזק אשר עשוי להיגרם לרכוש אישי של המשתתף ביום הקהילה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את בית"ר ירושלים, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב בית"ר ירושלים כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לבית"ר ירושלים עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם יום הפתוח.

בית"ר ירושלים לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/ או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף ביום הפתוח ו/או תמנע הגעה ליום זה.

תנאים נוספים

בית"ר ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מיום הפתוח, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות תאריך האירוע, שעת האירוע ומספר המשתתפים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת האתר והרשתות החברתיות הרשמיים של בית"ר ירושלים ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא בית"ר ירושלים לנכון.

בית"ר ירושלים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו ביום הפתוח, וכן תהיה רשאית להוציא משתתף שנרשם, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב.

בית"ר ירושלים רשאית לבטל את יום הפתוח מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

בית"ר ירושלים רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.